Yönetmelik

 

T. C. Resmi Gazete, 6 Nisan 2005 Çarşamba-Sayı: 25778; 3 Temmuz 2005 Pazar–Sayı: 25864


Gazi Üniversitesi

Temiz Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Gazi Üniversitesi Temiz Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma ve usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Gazi Üniversitesine bağlı olarak kurulan Gazi Üniversitesi Temiz Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 —Bu Yönetmelikte geçen;


Üniversite: Gazi Üniversitesini,
Rektör: Gazi Üniversitesi Rektörünü,
Merkez (TEMENAR): Temiz Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezini,
Müdür: Temiz Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürünü,
Genel Kurul: Merkezin Genel Kurulunu,
Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları


Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

Madde 5 — Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:
a) Merkezin amacı; çevrenin ve halk sağlığının korunmasını, güvenliğini sağlayacak enerji üretimiyle ilgili konularda; araştırma yapmak, teknoloji geliştirmek, uygulamak, yayın yapmak ve eğitim vermek.

b) Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin yaptığı anlaşmalar çerçevesinde ve istenmesi halinde; görevli ve ilgili bakanlıklar, kurum-kuruluşlar ve üniversitelerin ilgili birimleri ile ortak eğitim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.

c) Üniversitenin bölüm ve birimlerindeki öğretim elemanları ve görevlilerinin; çevre korunmasına yönelik enerji üretimi, kullanılabilecek teknolojiler ve bunların çevresel etkileri konusunda disiplinler arası çalışma yapmasına olanak sağlamak; öğrencilere, ilgili kişi ve kuruluşlara eğitim amaçlı ders ve seminerler vermek, konferanslar düzenlemek, danışmanlık hizmeti yapmak; disiplinler arası lisans ve lisansüstü öğrenci projelerini teşvik etmek,

d) Temiz enerji üretimi, tasarrufu, çevre korunması ve bilinçli enerji kullanımı konularında toplumu aydınlatıcı faaliyetlerde bulunmak, yurt içi ve dışındaki kuruluşlarla bilimsel ve teknolojik yönden işbirliğini sağlamak.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Görevleri, Personel İhtiyacı ve Üyelik

Merkezin yönetim organları

Madde 6 — Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,
b) Genel Kurul,
c) Yönetim Kurulu,
d) Sekreter


Müdür
Madde 7 — Merkez Müdürü, Rektör tarafından Genel Kuruldaki öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında bulunmaması durumunda Müdür yardımcılarından birisi vekalet eder. Müdürün üç aydan fazla süreyle görevinin başında bulunmaması durumunda Müdürlük görevi kendiliğinden sona erer.


Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkez faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlamak, gözetim ve denetimini yapmak,

b) Genel Kurula ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

Ayrıca, Merkezde görevli öğretim üyeleri arasından Müdürün teklifi ve Rektörün onayı ile en çok iki Müdür yardımcısı görevlendirilebilir. Müdür yardımcılarının görev süreleri Müdür ile aynıdır. Müdür yardımcıları, Merkezin faaliyetlerinin başarılı ve verimli olması için Müdüre yardımcı olmakla görevlidir.

Genel kurul

Madde 8 — Üniversite bünyesinde olup; Merkezin amaçları doğrultusunda araştırma yapan ve Merkezin çalışmalarına katkıda bulunmak istediğini yazılı olarak belirten bütün öğretim üyeleri Genel Kurulun üyeleridir.

Genel Kurulun görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunun yıllık raporlarını incelemek ve Rektörlüğe sunmak,

b) Bu Yönetmelikte yapılacak değişiklikleri Rektörlüğe teklif etmek,

c) Yönetim Kurulunun getireceği diğer önemli konuları görüşüp karara bağlamak.

Yönetim kurulu

Madde 9 — Yönetim Kurulu; Genel Kurul üyeleri veya Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim üyeleri arasından, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen; ikisi Müdür yardımcısı olmak üzere altı öğretim üyesinden ve Müdürden oluşur. Yönetim Kurulu, üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Müdür, Yönetim Kurulunun da başkanıdır. Yönetim Kurulunun karar haline getirilen ve Rektörlüğe gönderilen tutanakları, Genel Kurul üyelerinin incelemesine her zaman açıktır.

Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Ayda en az bir defa toplanarak Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,

b) Merkezde görevlendirilecek elemanların tespiti ve tayini ile ilgili konularda Müdürün tekliflerini incelemek ve Rektörlük Makamına önerilmesine karar vermek,

c) Her faaliyet yılı sonunda Müdürün hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak,

d) Araştırma, uygulama, yayın, eğitim çalışmaları ve ilgili diğer konularda karar vermek.

Sekreter

Madde 10 — Merkez sekreteri Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir.

Sekreterin görevleri şunlardır:

a) Merkezin idari işlerini yürütmek,

b) Büro ve iç hizmet görevlerinin yürütülmesinde personel arasında işbirliğini sağlamak, Müdürün onayı ile bunlar arasındaki iş bölümünü düzenlemek,

c) Oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulunda raportörlük yapmak,

d) Kurum içi ve kurum dışı yazışmaları hazırlamak,

e) Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Personel ihtiyacı

Madde 11 — Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı; Müdürün önereceği adaylar arasından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarla karşılanır.

Üyelik

Madde 12 — Merkezin faaliyet alanında çalışmalarda bulunan kişi ve kuruluşlar, Yönetim Kurulunun onayı ile Merkeze üye olabilirler ve faaliyetlerine katılabilirler. Ancak, Üniversitenin öğretim elemanı olmayanlar, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu üyesi olamazlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

Madde 13 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.